ចំណាប់អារម្មណ៍

*** គួរទុកពេលអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងឲ្យច្រើនរហូតដល់អ្នកមិនមានពេលវេលាសំរាប់រិះគន់អ្នកដទៃ!!!!!!!

*** ភាពខ្ជិលច្រអូស នាំឲ្យខ្លួនខ្វះការអភិវឌ្ឍន៍ ទាំងគំនិត ប្រាជ្ញា ស្មារតី និងគ្មានការពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិត!!!!!

*** បើអ្នកជាមនុស្សមានកំណើតម្នាក់ ចូរទទួលយកនូវនិងកែតំរូវ នូវចំនុចមិនល្អ​ដែលអ្នកបានដឹង!!!!!

*** កុំខ្ជិលនាំអប្រិយ គ្មានផលអ្វី កើតទុក្ខា ខ្ជិលនាំអ័ពប្រាជ្ញា ខ្ជិលទុកជាទោសក្រៃលែង!

——————————————————————————————————————————-

Hello everyone

This is some proverbs I came across and believe me it is very important to know and learn them in order to improve your English and to boost your knowledge about the English Culture.
Best Regards and Enjoy

Proverbs about WORK , ACTIONS & BEHAVIOR
1- Those who do not learn from history are doomed to repeat it.
2- Where there’s a will there’s a way.
3- Two wrongs don’t make a right.
4- Opportunity only knocks once.
5- The early bird catches the worm.
6- A bad workman always blames his tools.
7- If a job is worth doing it is worth doing well.
8- A woman’s work is never done.
9- All work and no play makes Jack a dull boy.
10- Hard work never did anyone any harm.
11- Only fools and horses work.
12- The Devil finds work for idle hands to do.
13- If at first you don’t succeed try, try and try again.
14- He who hesitates is lost.
15- Haste makes waste.
16- He who laughs last laughs longest.
17- Actions speak louder than words.
18- Don’t change horses in midstream.
19- Don’t count your chickens before they are hatched.
20- Don’t cross the bridge till you come to it.
21- Don’t burn your bridges behind you.
22- Don’t put all your eggs in one basket.
23- Don’t put new wine into old bottles.
24- Don’t try to walk before you can crawl.
25- Everybody wants to go to heaven but nobody wants to die.
26- Failing to plan is planning to fail.
27- Fools rush in where angels fear to tread.
28- Fortune favors the brave.
29- If wishes were horses beggars would ride.
30- If you can’t be good, be careful.
31- If you can’t beat em, join em.
32- If you can’t stand the heat get out of the kitchen.
33- It’s never too late.
34- It’s not worth crying over spilt milk.
35- It’s better to travel hopefully than to arrive.
36- It’s better to light a candle than curse the darkness.
37- Keep your chin up.
38- Laugh and the world laughs with you, weep and, you weep alone.
39- Laughter is the best medicine.
40- Let the punishment fit the crime.
41- Money doesn’t grow on trees.
42- Money makes the world go round.
43- Money talks.
44- More haste, less speed.

PEOPLE, RELATIONSHIPS & LOVE

1- You can lead a horse to water, but you can’t make it drink.
2- Never judge a book by its cover.
3- Those who sleep with dogs will rise with fleas.
4- A friend in need is a friend indeed.
5- A person is known by the company he keeps.
6- All’s fair in love and war
7- Behind every great man there’s a great woman.
8- Better the Devil you know than the Devil you don’t.
9- Better to have loved and lost than never to have loved at all.
10- Birds of a feather flock together.
11- Don’t bite the hand that feeds you.
12- Don’t keep a dog and bark yourself.
13- Every man has his price.
14- Faint heart never won fair lady.
15- Fish and guests smell after three days.
16- Good fences make good neighbors.
17- Great minds think alike.
18- Home is where the heart is.
19- Into every life a little rain must fall.
20-In the kingdom of the blind the one eyed man is king.
21- It takes a thief to catch a thief.
22- It’s better to give than to receive.
23- It’s the empty can that makes the most noise.
24- Love is blind.
25- Make love not war.
26- Man does not live by bread alone.
27- Misery loves company.
28- Marry in haste, repent at leisure.
29- No one can make you feel inferior without your consent.
30- No rest for the wicked.
31- Out of sight, out of mind.
32- People who live in glass houses shouldn’t throw stones.
33- The way to a man’s heart is through his stomach.
34- There’s no place like home.
35- Too many cooks spoil the broth.
36- When the cat’s away the mice will play.
37- You can’t teach an old dog new tricks.
38- You catch more flies with honey than with vinegar.

I hope you liked this modest effort
OCEAN

http://ch.englishbaby.com/lessons/3160/member_submitted/82_interesting_proverbs!

if ur askin if id hurt u da ansa is nevaif ur askin if i luv u da ansa is 4eva.if ur askin if
i want u da ansa is i do.if ur askin wot i value most da ansa is u

if i could die early i would ask God if i could be your guardian angel, so i could wrap my
wings around you and embraces you whenever you feel alone…

if i die 2nite i go with no regrets if its in ur arms den i kno i was blessed but if ur eyes
r the last thing i see den i know the beauty heaven holds for me

If luvs a disease den im very ill.but i dont want medicine i wont take no pill.i will suffer
dis illness cos it makes me see exactly how much u mean 2 me!

If i were a tear in ur eye i wood roll down onto ur lips.But if u were a tear in my eye i
wood never cry as i wood be afraid 2 lose u!

If Love & Friendship could be brought or sold as if they were Stocks & Shares.those
wise enough to invest in you SEXY would all be millionaires!!!

If water was a kiss id send u the sea.if a hug was 1 leaf id send u a tree if luv were
forever id send u eternity!

If i rote ur name in d sky wind wood blow it away.if i rote ur name in d sea waves wood
wash it away.But ur name is engravd in my heart where nothin can touch it!

if u love me like u told me please be careful wiv my heart- u can take it jus dont break
it or my world will fall appart

If a kiss was a raindrop i’d send u showers.if a hug was a second i’d send u hours.if a
smile was water i’d send u a sea.if love was a person i’d send u me!

Ur only mine wen i dream.wen i wake i wanna scream.ur not mine im all alone.i
can only text u on my fone.do dreams lie or r dey true-i hope so cos babes i want u!

If dreams werent dreams & dreams came true i woodnt b here id b wiv
u.Distance is 1 thing dat keeps us apart.But ull always remain in my heart!

Y do we close our eyes wen we sleep- wen we dream, wen we kiss?dis is
becoz the most precious thing in the world is unseen.Wen i close my eyes i c u!

Dream a dream 2nite as u sleep.smile a smile 2morrow that u may keep.may
all of ur dreams and wishes come true cause i could`nt find a better friend like u!

Somewhere, Some1 Dreams Of Ur Smile & Finds Ur Presence In Life So
WorthWhile.So When ur Lonely,Remembr Its True dat Some1, SomeWhere,Is
Thinkin Of U

Sweet as a rose bud bright as a star cute as a kitten thats what u are.bundles of joy
sunshine and fun you are everything i luv all rolled into 1

Thought of u 2day,dats not new,thought of u yesterday + da day b4 2, ill think of u
2mor + my whole life thru & ill think of u 4eva coz i think da world of U

I have liked many but loved very few.yet no-one has been as sweet as u.I’d stand
and wait in the worlds longest queue.just for the pleasure of a moment with u.

A special smile a special face.a special someone i cant replace.i luv u i always will.uve
filled a space no one can fill!

Girl ur clever girl ur smart.girl ur like a work of art.girl ur sexy girl ur fine.d only thing
u aint is mine!

i luv ur eyes i luv ur smile.i cherish ur ways i adore ur style.Wot can i say?ur 1of a
kind & 24/7 ur on my mind!

As I lie awake in my bed.All sorts of thought run through my head,Like why do I love
u as much as I do.den I realise its because u r u!

there was an headcount of angels in heaven,pandemonium strucked discoverin dat an
angel is missin,pls call heaven &tell dem ure safe wit me,my sweet angel

I believe that God above created u for me to luv.he picked you out from all the rest
cos he knew id luv you the best!

I love so much my heart is sure.As time goes on I love you more,Your happy
smile.Your loving face No1 will ever take your place

i wish i was ur blanket,i wish i was ur bed, i wish i was ur pillow underneath ur head,i
wanna b around u,i wanna hold u tight, & b the lucky person who kisses u goodnite

8 letters, 3 words, 1 meaning… i love you

Uve won my luv now I luv u.This heart of mine I give 2 u.So keep it safe as i have
done.For u have 2 and i have none!

There are a million stars and a million dreams, you are the only star for me, the
only dream i dream

i dont have the measels, i am not confined to bed, asperin wont help coz i aint my
head, i dont have back ache or the flu, its more serious…i am missin u!

Ull always be mine 4 now & 4ever.Ull always be mine 4 u r my treasure.Ull always
be mine please tell me its true.Please be mine 4ever ill always luv u

There are Tulips in my garden,there are Tulips in the park.but nothing is more be
beautiful then our two lips meeting in the dark!

one day the moon sed 2 me, if your lover makes you cry why dont you leave your
lover.. i looked at the moon n replied would you every leave your sky?

I love 3 things! The sun, the moon and U! The sun for the day, the moon for the
night and you forever!

if i died or travelled far, i’d write ur name on every star,so everyone could look
up & see, dat u mean the world 2 me

Wantin u is easy missin u is hard.Wishin u was wiv me wrapped up in my
arms.Constantly think of u wen we r apart.Ive got the padlock u hav the key to
my heart

How can u tell the rain not 2 fall wen clouds exist?How can u tell the leaves not
2 fall wen the wind exists?How can u tell me not 2 fall in love wen u exist?

Accidents do happen.i slip- i trip- i stumble- i fall & usually i dont care at all.but
now i dont know what to do cos i slipped and fell in love with u

Love is like a golden chain that links our hearts together and if you ever break
that chain youll break my heart 4ever!xxx

When the night comes, look at the sky. If you see a falling star, don’t wonder why,
just make a wish. Trust me, it will come true, because I did it and I found you

True luv is hard 2 find.Special 1-1 of a kind.But the luv inside of me is true.It
appeared the day i met you!

It takes 2 to tango.2 to kiss.2 to talk & remenisce.so many good things cum in
2 & one of those things is me & u!

U say u luv me & want 2 hold me tight.those words run thru my head day &
nite.i dreamt u held me & made me see dat 4ever 2gether we wood be!

1000 words 1 cood say.1000 wishes 1 cood pray.1000 miles legs cood walk.
1000 sounds a mouth cood talk.1000 times ill b true.1000 ways 2 say i luv u!

Ive got ur bak & uve got mine.ill help u out netime.2 see u hurt 2 see u cry.makes
me weep & wanna die.ill b right here til d end.cos ur my luv & my bestfriend
You can fall from a bridge, you can fall from above, but the best way of falling,
is falling in love!

There are 3 steps to happy happiness: 1 you. 2 me. 3 our hearts 4 eternity!

sum friends e worth bein thrown,sum r good 2keep,sume r 2 b treasured 4ever;i think
u r the one 2 be thrown in the treasure box 2be kept 4ever

wherever you go, whatever you do, you know ill always be there for you, so if youre
alone, theres no need to fear, just give me a call and u no ill be here! x

On a silent night when friend r few, i close my eyes and fink of u, a silent nite, a silent
tear, a silent wish,dat u were here!

dnt snd any msgs,i dnt wnt 2 c u,2 hear ur voice,2 think of u,2 keep in touch wid u!!coz
da doctor advised me 2 keep away from sweets 🙂

stars have 5ends, squares have4 ends, triangles have3 ends, lines have2 ends, life
has1 end, but i hope our friendship has no end

Although its quite a statement, Well it happens 2 b true. The best friend i ever had, Im
glad 2 say its u!

Smiles ‘n’ Tears, Giggles ‘n’ Laughs, Late nite calls ‘n’ Cute fotographs, ill b rite here till
da day of ma death best friends forever till ma very last breath!!

The years will come the years will go but with each 1 i wil always know whichever way
the road may bend u wil always be my best friend

when it hurts 2 look back & ur scared 2 look ahead, just look beside u & i will b there.

i cant txt u roses or fax u my heart.id email u kisses but wed stil b apart.i luv u 2 pieces
n just wish ud c dat i care 4 u so much coz u mean da world 2 me.

Many ppl will wlk in and out of ur life.but only tru friends will leave foot prints in ur
heart. . . . .u left urs in mine -x-

The recipe of friendship: 1 cup of sharing.2 cups of caring.3 cups of forgiveness & hugs.
Mix all of these together to make friends 4ever.

A friend gives hope wen life is low.A friend is a place where you can go.A friend is honest-
A friend is true.A friend is precious.A friend is u!

A GOOD FRIEND ISLIKE A ‘COMPUTER”ENTERS’ UR LIFE.’SAVES’ U IN DA HEART.’FORMATS’
UR PROBLEMS.’SHIFTS’ U 2 OPPORUNITY & NEVA ‘DELETS’ U 4RM DA HEART

“In ur darkest hour wen ur fed up & blue.just remember this I’ll always be there 4 u.Im no
angel N cant change ur fate.but I’ll do anything 4 u coz ur my m8.”

ur a mate wiv a heart of gold.how much u mean to me can never be told.ur sum1 2b talked
bout so sweet and true.1 in a million dats u

A gun can kill some1.fire can burn some1.wind can chill.anger can rage till it tearz u
apart.but da power of ur smile can heal a frozen heart

There is a gift that gold cannot buy a blessing dats rare & true.dats d gift of a wonderful
friend like d friend dat i have in u!

Sum1 sum where dreamz of ur smiles & whilst thinking of u says life is worthwhile.so wen
ur lonely remember its true.that sum1 sum where is thinking of u.

like a fallen star u fel into my life.u made me smile wen thingz werent rite..if hugz were
water id send u the c.n sail away 4eva jus u n me.

R we friends or r we not.U told me once but i 4got.of all d m8s ive eva met ur d 1 i wont
4get.& if i die b4 u do i will go 2 heaven & wait 4 u!

God in heaven God above please protect the friend i love.Sent wiv a smile:-) sealed with
a kiss.i love my friend whos reading this xx

A very special m8 of mine.in my heart all da time.to c u wiv a happy smile makes my life
feel worthwhile.warm & carin ur feelins true.im glad i av a m8 like u!

Life can be hard & not always fun.But as night brings dark mornin brings sun.Wen life gets
tough & no1 seems 2 care.Give me a call coz I’ll always b there!

Tiny starz shinin bright its time 4 me 2 say goodnite.so close ur eyes & snuggle up tight im
wishin u sweet dreams 2nite!

Uve touched my heart uve touched my soul.bcos of u I now feel whole.U’ll always b my
closest friend.u’ll b in my heart 2 the very end.

Dreams r2b 4goten reality to b lived.desires 2b fulfilled & destiny 2b reached.where it
began.where will it end.friends from da start.friends til da end!

Friends r angels that come from above.sent by god 4 me 2 luv.so wen u r lonely sad n
blue remember ill be there for u!

http://www.txt2nite.com/luv.html

Advertisements
  1. May 13, 2010 at 8:09 am

    Helpful piece of writing. Thank you for sharing

  2. June 12, 2010 at 8:27 pm

    Please send to me spiritual building stones

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: