គួរទុកពេលអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងឲ្យច្រើនរហូតដល់អ្នកមិនមានពេលវេលាសំរាប់រិះគន់អ្នកដទៃ!!!!!!!

ការពារខ្លួនដោយវិធីងាយៗ សំរាប់ស្ត្រី

August 15, 2013 Leave a comment

20130815-065505.jpg

My 2011 Blog in review

January 1, 2012 Leave a comment

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Syndey Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 16,000 times in 2011. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 6 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Happy Khmer New Year 2011 (ព.ស២៥៥៥) wish

April 3, 2011 3 comments

Happy Khmer New Year 2011 (ព.ស២៥៥៥) wish

Khmer New Year Wish for 2011

Happy Chinese New Year 2011

January 30, 2011 Leave a comment

My Design for Chinese New Year 2011

Happy Chinese New Year 2011

Happy Chinese New Year 2011

At the Olympic Stadium, Phnom Penh, Cambodia

January 30, 2011 Leave a comment

This slideshow requires JavaScript.

My greeting card for Chinese New Year 2011

January 27, 2011 Leave a comment

My greeting card for Chinese New Year 2011

My greeting card for Chinese New Year 2011

My greeting card for Chinese New Year 2011

Facebook Vs Hi5

July 31, 2010 1 comment

តើ ហ្វេសបុក និង​ ហាយហ្វាយ មួយណាល្បីជាង?

This slideshow requires JavaScript.

Facebook Vs hi5 gif

Facebook Vs hi5

%d bloggers like this: