គួរទុកពេលអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងឲ្យច្រើនរហូតដល់អ្នកមិនមានពេលវេលាសំរាប់រិះគន់អ្នកដទៃ!!!!!!!

Facebook Vs Hi5

July 31, 2010 1 comment

តើ ហ្វេសបុក និង​ ហាយហ្វាយ មួយណាល្បីជាង?

This slideshow requires JavaScript.

Facebook Vs hi5 gif

Facebook Vs hi5

Advertisements

World Cup Winners List

June 9, 2010 Leave a comment

Here is the full list of winners of the previous FIFA World Cup.

Year Host Country Winner Score
1930 Uruguay Uruguay Uruguay 4-2 Argentina
1934 Italy Italy Italy 2-1 Czechoslovakia
1938 France Italy Italy 4-2 Hungary
1942 not held
1946 not held
1950 Brazil Uruguay Uruguay 2-1 Brazil
1954 Switzerland Germany Germany 3-2 Hungary
1958 Sweden Brazil Brazil 5-2 Sweden
1962 Chile Brazil Brazil 3-1 Czechoslovakia
1966 England England England 4-2 Germany
1970 Mexico Brazil Brazil 4-1 Italy
1974 Germany Germany Germany 2-1 Holland
1978 Argentina Argentina Argentina 3-1 Holland
1982 Spain Italy Italy 3-1 Germany
1986 Mexico Argentina Argentina 3-2 Germany
1990 Italy Germany Germany 1-0 Argentina
1994 US Brazil Brazil 3-2 Italy
1998 France France France 3-0 Brazil
2002 Japan / S. Korea Brazil Brazil 2-0 Germany
2006 Germany Italy Italy 1-1 (5-3) France
2010 South Africa
Spain
Holland 0-1 Spain

តើប្រទេសណាមួយ នឹងក្លាយជាម្ចាស់ ពានបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ២០១០ នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ដែលជាកាប្រគួត លើកទី១៩ ក្នុងប្រវត្តិនៃការប្រគួតបាល់ទាត់ពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យមួយនេះ?

http://topendsports.com/events/worldcupsoccer/winners.htm

Categories: កីឡា

New Computer Security

May 22, 2010 3 comments

New Computer Security.

លោកអើយមើលចុះ! បើចាក់សោរធំម្លឹងៗ មេរោគ អីណាទៅហ៊ានចូល!!!!!

This slideshow requires JavaScript.

ស្រុកខ្មែរចឹង

May 22, 2010 2 comments

យីម្យ៉ាងបោះគេ! យក Escalade មកដឹកចំបើងលេង!!!!! ប្លែកៗ!!!!!!

This slideshow requires JavaScript.

Photos by: my older brother

My Greeting Card for Khmer New Year 2010

April 11, 2010 2 comments
Khmer New Year 2010 Greeting Card by Samedy

My greeting card for Khmer New Year 2010

Santana.Phil Morris.I Love You Too Much

April 9, 2010 2 comments
Categories: វីដេអូ

Santana – I Love You Much Too Much

March 31, 2010 3 comments
Categories: វីដេអូ
%d bloggers like this: